Bồn nước Inox Đại Thành ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 700L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 700L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 1000L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 1000L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 1500L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 1500L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 2000L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 2000L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 2500L ngang (Fi 1170)

Bồn nước Inox Đại Thành 2500L ngang (Fi 1170)

Bồn nước Inox Đại Thành 3000L ngang

Bồn nước Inox Đại Thành 3000L ngang