Bồn nước Inox Đại Thành đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 700L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 700L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 1000L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 1000L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 1500L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 1500L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 2000L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 2000L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 2500L đứng (Fi 1170)

Bồn nước Inox Đại Thành 2500L đứng (Fi 1170)

Bồn nước Inox Đại Thành 3000L đứng

Bồn nước Inox Đại Thành 3000L đứng